Het Landelijk AdviesCentrum voor Uniformberoepen, gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2-4, te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Om onze dienstverlening mogelijk te maken, verwerkt het LACU persoonsgegevens. Het LACU vindt het belangrijk dat jij weet welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doelen we deze gegevens gebruiken en hoe lang we deze bewaren. In deze privacyverklaring willen we dat op een transparante manier beschrijven. Het LACU staat er in ieder geval voor in dat jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verzameld, gebruikt en bewaard. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overledenen en organisaties zijn volgens de wet géén persoonsgegevens. Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Onder directe persoonsgegevens vallen onder andere iemands geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer en patiëntendossier. Onder indirecte persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks over de persoon gaan, zoals WOZ-waarde, kentekennummer, de winst van een eenmanszaak en het IP-adres van een computer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het LACU verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over reden aanvraag assessment
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van informatie op de website, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uniformberoep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het LACU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onze dienstverlening aan jou of onze opdrachtgever te kunnen uitvoeren
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het opstellen van een kandidaten dossier
 • Jou te informeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Het LACU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het LACU) tussenzit. Het LACU gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: digitale assessment portal T-station. Deze digitale omgeving biedt de mogelijkheid het assessmentproces te stroomlijnen, digitaal vorm te geven en te monitoren. Daarnaast geeft het systeem de mogelijkheid kandidaten/deelnemers online tests en vragenlijsten in te laten vullen. Dit maakt het assessmenttraject flexibel, minder tijdsintensief en gebruiksvriendelijker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het LACU bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Algemene persoonsgegevens

 • Doel: Contact met jou op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Bewaartermijn: Niet langer dan strikt nodig om doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn

Categorie: Kandidaten dossier

 • Doel: Informatie over jou administreren waardoor de dienstverlening mogelijk wordt gemaakt (via derde partij: T-station)
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Het LACU verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het LACU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het LACU gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Het LACU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het LACU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uniformberoepen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het LACU wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het LACU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uniformberoepen.nl

 

 

Privacyverklaring